Meet the Integration Superheroes


atul

Atul, CEOSamar

Samarendra

subhajit

Narottam

subhajit

Subhajit

Abhishek

Abhishek

Ashish

Ashish

Milan

Milan

Kishore

Kishore

Kaushik

Kaushik

Riaz

Riaz

Avijit

Avijit

Sharmishtha

Sharmishtha

Sharmishtha

Subhashish

Soumik

Soumik

Jyoti

Jyoti

Ashish

Ashish

Utpal

Utpal

Surajit

Surajit

Sanghita

Sanghita

Saurav

Saurav

Soumitra

Soumitra

Bipasha

Bipasha

Avik

Avik

Jhilik

Jhilik

Sulagno

Sulagno

Varun

Varun

Samrat

Samrat

Shadan

Shadan

Kisore

Kisore

Sagorika

Sagorika

Biplab

Biplab

arijit

Arijit

Ankur

Ankur

Ambor

Ambor

Ambor

Arijita

Amrit

Amrit